تقویم نوپا

اکنون دومین سال زندگی زیبای نوپای‌تان را تجربه می‌کنید. شما می توانید بر روی هر کدام از هفته‌های تقویم نوپا کلیک نمایید، تا دریابید که نوپای‌تان هم‌اکنون چه احتیاجاتی دارد. تقویم هفتگی نوپا شامل مطالب سودمنی از رشد و نمو نوپا، صحبت کردن، راه رفتن، انواع بازی‌ها، آموزش و پرورش، اجتماعی شدن، بهداشت و تندرستی و بسیاری مطالب دیگر می‌باشد.

اکنون دومین سال زندگی زیبای نوپای‌تان را تجربه می‌کنید. شما می توانید بر روی هر کدام از هفته‌های تقویم نوپا کلیک نمایید، تا دریابید که نوپای‌تان هم‌اکنون چه نیازهایی دارد. تقویم هفتگی نوپا شامل مطالب سودمندی از رشد و نمو نوپا، صحبت کردن، راه رفتن، انواع بازیها، آموزش و پرورش، اجتماعی شدن، بهداشت و تندرستی و بسیاری مطالب دیگر می‌باشد.

برو به بالا